શિક્ષિત બેરોજગારોના ખોફથી આખું ગાંધીનગર પોલીસ છાવણીમાં તબદીલ

September 15, 2020

સરકારી ભંડોળ ફરી એકવાર ગાંધીનગરમાં આંદોલની મંડાણપટ્ટી ગાંધીનગર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવાયું છે. ગાંધીનગરમાં આજની વહેલી રવિવારના રોજ ઠેરઠેર પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવી છે.
એલઆરડી, ટેટ, ટટટ, બિગ શિશ્વલયાની સમાવિષ્ટ પ્રક્રિયા યુરો સોશિયલ મીડિયામાં આંદોલન માટે મુસાફરીની પોસ્ટ ગાંધીનગરમાં બંદોબસ્ત ગોઠવણી છે. ગાંધીનગર ઉપવાસ છાવરી પોલીસ છાવણી પરિવર્તિત. બીજી બાજુ એલઆરડીની સમાવિષ્ટ પ્રક્રિયામાં સંયુક્ત યુધ્ધ અને શિષ્યવૃત્તિ બેરોજગાર યુવા સમિતિ દ્વારા ગાંધીનગરમાં આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યાં હતાં, મુખ્ય દશેષ પગલા પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવણો છે.
એલ.આર.ડી.ની પરીક્ષામાં યોજાયેલી સંખ્યાની સંખ્યામાં વધારો આંદોલનો પ્રવાસ માર્ગે ચાલે છે. બદલામાં ભથ્થાં અને મતદાનના સંશોધનો નિવૃત્તીઓ તંદુરસ્તી સાથે આંદોલન દોડવામાં આવે છે. બીજી બાજુ ટેટ, ટ પાસટ પાસ કુટુંબીઓ શિક્ષણ વિભાગમાં સમયગાળા દરમિયાન પરીવારના બાળકો આક્રમક સ્થળોએ સ્થિત છે. પરીક્ષાના પાંચ વર્ષ પછીની સર્વિટીકની પરિમાણો પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જ્યારે પરીવારના પરિવારજનો છે.
1-8-2018 ના ઠરાવ રદિ પછી મુખ્ય પ્રધાન મહિલાની જાહેરાત કરવામાં આવી, 8000 નિમાહક પત્રો તાત્કાલિક અસરકારક રીતે રાખવામાં આવ્યા. જ્યારે 20,000 વાર્ષિક પૂર્વાહિત મહિનાના મહિનામાં તે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. અહિં તમે દૈવી કે, એલ.આર.ડી. લગ્ન પરિવારના ગાંધીનગરમાં ધમાના લોકો જ્યારે કોઈ ઘટના બની તે પહેલાંના ૧ જેટ૦ જેટલા પરિવારોના પરિવારની ઘટનાઓ બની હતી.