ઈજનેરીની 68 હજાર જેટલી બેઠક સામે 31,608 વિદ્યાર્થીનો મેરિટમાં સમાવેશ

June 06, 2023

એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ (ACPC) દ્વારા ઈજનેરીના પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ માટે ગુજકેટ અને જેઈઈ બંનેનું એક સાથે પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ACPC દ્વારા જાહેર કરાયેલા મેરિટ મુજબ ઈજનેરીની 68 હજાર જેટલી બેઠક સામે કુલ 31,608 વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોવિઝનલ મેરિટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજકેટ આધારીત મેરિટમાં 30,541 વિદ્યાર્થીનો સમાવેશ કરાયો છે. જેઈઈ આધારિત કુલ 21,594 વિદ્યાર્થી હતા જેમાંથી માત્ર 1,067 વિદ્યાર્થીનો જ મેરિટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મોક રાઉન્ડ માટે ચોઈસ ફીલિંગ શરૂ થઈ ગયું છે જે પ્રક્રિયા 11મી સુધી ચાલશે. ઈજનેરીનું ફાઈનલ મેરિટ અને મોક રાઉન્ડનું પરિણામ 14મી જૂનના રોજ જાહેર કરાશે.

ACPC દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગતો મુજબ ઈજનેરીમાં પ્રવેશ માટે 30મી જૂનના રોજ રજિસ્ટ્રેશન માટેની મૂદત પૂર્ણ થઈ હતી. આ દરમિયાન કુલ 32,630 વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. જેમાંથી પ્રોવિઝનલ મેરિટમાં 31,608 વિદ્યાર્થીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 23,645 છે અને વિદ્યાર્થિનીઓ 7,963 છે.