કોંગ્રેસમાં ફરી યાદવાસ્થળી રાજસ્થાન સરકાર સંકટમાં

October 01, 2022

આઝાદીના 75 વર્ષ વીતી ગયા છે ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ ઐ...

read more

Most Viewed

કોંગ્રેસમાં ફરી યાદવાસ્થળી રાજસ્થાન સરકાર સંકટમાં

આઝાદીના 75 વર્ષ વીતી ગયા છે ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ ઐ...

May 21, 2024

રાજ્યમાં 70 IPSની બઢતી અને બદલી

અમદાવાદ  : ગુજરાત પોલીસમાં ઘણા સમયથી બદલ્યોની...

May 21, 2024

ઈરાનથી આવી રહેલી બોટમાંથી રૂ. 1,000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું

પોરબંદર : ભારતીય નૌસેનાએ દરિયામાં એક ભારે મોટ...

May 21, 2024